2- پروپانول usp
1 لیتری شیشه =178.000 تومان
2.5 لیتری شیشه =450.000 تومان
1 لیتری پلاستیک =178.000 تومان
2.5 لیتری پلاستیک =410.000 تومان
5 لیتری پلاستیک =610.000 تومان
10 لیتری پلاستیک =1.000.000 تومان
20 لیتری پلاستیک =1.9000تومان
2- پروپانول HPLC
1 لیتری شیشه =300.000 تومان
2.5 لیتری شیشه =520.000 تومان
2- پروپانول GC
1 لیتری شیشه =300.000 تومان
2.5 لیتری شیشه =520.000 تومان
2- پروپانول UV
1 لیتری شیشه =300.000 تومان
2.5 لیتری شیشه =520.000 تومان