گلیسیرین USP
1 لیتری شیشه =200.000 تومان
2.5 لیتری شیشه=460.000 تومان
لیتری پلاستیک =200.000 تومان
2.5 بلیتری پلاستیک =420.000 تومان
5 لیتری پلاستیک=620.000تومان
10 لیتری پلاستیک=1.000.000 تومان
20لیتری پلاستیک=1.900.000 تومان