کلسیم کربنات Extra pure
1 کیلوگرم=75.000 تومان
5 کیلوگرم=280.000 تومان
10 کیلوگرم= 450.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .