کلرید منیزیم Extra pure
1 کیلوگرم=160.000 تومان
5 کیلوگرم=480.000 تومان
10 کیلوگرم= 800.000 تومان