کروزه(بوته چینی) / سرامیکی
کروزه 30
کروزه 50
کروزه 100