پترلیوم اتر 40-60° Laboratory
1 لیتري شیشه =178.000 تومان
2/5 لیتري شیشه =395.000 تومان
5 لیتري پلی اتیلن =483.000 تومان
10 لیتري پلی اتیلن=804.000 تومان
20 لیتري پلی اتیلن=1.340.000 تومان