پارافین مایع USP
1 لیتری شیشه =93.000تومان
2.5 لیتری شیشه=250.000تومان
لیتری پلاستیک =93.000تومان
2.5 بلیتری پلاستیک =240.000تومان
5 لیتری پلاستیک=480.000 تومان
10 لیتری پلاستیک=880.000 تومان
20لیتری پلاستیک=1.650.000 تومان