نوک سمپلر آبی اپندورف
یت شدن با سمپلر
قابلیت جداسازی از سمپلر و دور انداختن بدون تماس با دست ( Auto eject )
یکبار مصرف
نوک سمپلر اپندورف 200 لاندا، تعداد درهر بسته 1000 عدد
نوک سمپلر اپندورف 1000 لاندا، تعداد درهر بسته 500 عدد