میکروتیوپ موجود در سایز های مختلف 1 – 1/5- 2 – 2/5 میلی