لامل ۲۴*۲۴ Foil Pack
افزایش وضوح تصویر میکروسکوپی
سطح صاف و یکنواخت
تثبیت نمونه ی آزمایشگاهی