این ظروف بسیار مناسب برای نگهداری مواد نمونه و کرم و هر نوع محصولی می باشد .