فنل Extra Pure
1لیتری پلاستیک =180.000 تومان
2.5 بلیتری پلاستیک =400.000 تومان
5 لیتری پلاستیک=700.000 تومان
10 لیتری پلاستیک=1.350.000تومان
20لیتری پلاستیک=2.400.000 تومان