ضدعفونی کننده پایه اتانول 36 (اتاپاك) مخصوص سطوح
5 لیتری پلی اتیلن =230.000 تومان
10 لیتری پلی اتیلن =760.000 تومان