شیکر لوله مدل MS 3 Basic

نوع گردش: اوربیتالی

قطر شیکر: 4/5 میلیمتر

ظرفیت: 0/5 کیلوگرم

حداکثر سرعت چرخش: 3000 RPM

نمایشگر: آنالوگ