شیشه مایعی
سایز 125=28.000 تومان
سایز 250 =55.000 تومان
سایز500=65.000 تومان
سایز 1000 =85.000 تومان