شیشه مایعی رنگی
سایز 125=45.000 تومان
سایز 250 =60.000 تومان
سایز500=65.000 تومان
سایز 1000 =90.000 تومان