سدیم کلراید usp
1 کیلوگرم=73.000 تومان
5 کیلوگرم=160.000 تومان
10 کیلوگرم= 260.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .
سدیم کلراید Extra pure
1 کیلوگرم=63.000 تومان
5 کیلوگرم=150.000 تومان
10 کیلوگرم= 240.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .
سدیم کلراید Astm
1 کیلوگرم=65.000 تومان
5 کیلوگرم=150.000 تومان
10 کیلوگرم= 245.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود