1 کیلوگرم=70.000 تومان
5 کیلوگرم=210.000 تومان
10 کیلوگرم= 350.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .