سدیم هیدروکساید 0.1 نرمال
1 لیتری پلاستیک=75.000 تومان