سدیم هیدروکساید پرک usp
1 کیلوگرم=80.000 تومان
5 کیلوگرم=235.000 تومان
10 کیلوگرم= 385.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .