سدیم متا بی سولفیت
Extra pure
1 کیلوگرم=150.000 تومان
5 کیلوگرم=480.000 تومان
10 کیلوگرم= 830.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .