سدیم سولفات usp
1 کیلوگرم=80.000 تومان
5 کیلوگرم=290.000 تومان
10 کیلوگرم= 520.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .