سدیم دو دسیل سولفات SLS usp
1 کیلوگرم=300.000 تومان
5 کیلوگرم=780.000 تومان
10 کیلوگرم= 1.400.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .