دی سدیم ادتا EDTA
1 کیلوگرم=250.000 تومان +5 درصد نخفیف