تری اتانول آمین Extra Pure
1 لیتری شیشه =150.000 تومان
2.5 لیتری شیشه=390.000 تومان
لیتری پلاستیک =150.000 تومان
2.5 بلیتری پلاستیک =330.000 تومان
5 لیتری پلاستیک=530.000 تومان
10 لیتری پلاستیک=860.000 تومان
20لیتری پلاستیک=1.440.000 تومان