ای اند دی-AND-ژاپن
دقت ترازو: 0/00001 گرم
ظرفیت ترازو: 210گرم
کالیبراسیون: خارجی – دستی
ارتباط با رایانه و چاپگر: دارد
قطعه شمار: ندارد
محفظه: دارد
اندازه کفه اندازه گیری: کفه گرد به قطر 90 میلی متر