ای اند دی-AND-ژاپن
دقت ترازو: 0/001 گرم
ظرفیت ترازو: 810 گرم
کالیبراسیون: خارجی – دستی
ارتباط با رایانه و چاپگر: دارد
قطعه شمار: دارد
محفظه: دارد
اندازه کفه اندازه گیری: کفه استیل مربعی 128*128میلی متر