ای اند دی-AND-ژاپن
دقت ترازو: 0/01 گرم
ظرفیت ترازو: 3100گرم
کالیبراسیون: خارجی – دستی
ارتباط با رایانه و چاپگر: دارد
قطعه شمار: دارد
محفظه: ندارد
اندازه کفه اندازه گیری: کفه استیل مربعی 165*165میلی متر