ای اند دی-AND-ژاپن
دقت ترازو: 0/001 گرم
ظرفیت ترازو: 300 گرم – 320 گرم
کالیبراسیون: خارجی – دستی
ارتباط با رایانه و چاپگر: دارد
قابلیت کشیدن از زیر – زیرکش: دارد
قابلیت نصب کیت وزن مخصوص – چگالی: دارد
حالت های چندگانه وزن: دارد