ای اند دی-AND-ژاپن
دقت ترازو: 0/1گرم
ظرفیت ترازو: 2000گرم
کالیبراسیون: خارجی – دستی
ارتباط با رایانه و چاپگر: دارد
قطعه شمار: دارد
محفظه: ندارد
اندازه کفه اندازه گیری: کفه استیل مستطیلی 170*133 میلی مت