تترا سدیم ادتا دهیدراته Extra pure
1 کیلوگرم=250.000 تومان + 5 درصد تخفیف .