بوتیل استات Laboratory
2/5لیتري شیشه =395.000 تومان
5 لیتري پلی اتیلن=558.000تومان
10 لیتري پلی اتیلن =930.000 تومان
20 لیتري پلی اتیلن =1.500.000 تومان