پارچ مدرج پلاستیکی دسته دار
بشر دسته دار 1000 / 70.000 تومان
بشر دسته دار 2000 / 82.000 تومان
بشر دسته دار 3000 / 85.000 تومان
بشر دسته دار 5000 / 98.000 تومان