بافر PH 4
250 سی سی =45.000 تومان
1 لیتری پلاستیک =95.000 تومان