ایزو پروپیل مریستات Laboratory
1 لیتری پلاستیک =250.000 تومان
2.5 لیتری پلاستیک =540.000تومان