استیک اسید Extra pure
1لیتری یشیشه =75.000تومان
2/5 لیتری شیشه =220.000تومان
1 لیتری پلاستیک =75.000تومان
2/5 لیتری پلاستیک =170.000تومان
5 لیتری پلاستیک=310.000 تومان
10 لیتری پلاستیک=520.000تومان
20 لیتری پلاستیک=950.000 تومان