استون نوترون USP
1 لیتری شیشه =178.000 تومان
2.5 لیتری شیشه=490.000 تومان
لیتری پلاستیک =178.000 تومان
2.5 بلیتری پلاستیک =410.000 تومان
5 لیتری پلاستیک=610.000 تومان
10 لیتری پلاستیک=1.060.000 تومان
20لیتری پلاستیک=1.850.000 تومان
استون نوترون HPLC
1 لیتری شیشه =300.000 تومان
2.5 لیتری شیشه=500.000 تومان
استون نوترون GC
1 لیتری شیشه =300.000 تومان
2.5 لیتری شیشه=500.000 تومان
استون نوترون UV
1 لیتری شیشه =300.000 تومان
2.5 لیتری شیشه=500.000 تومان