اتیل استات Hplc
1لیتری شیشه =280.000
2/5 لیتری شیشه =480.000