آمونیوم نیترات Extra pure
1 کیلوگرم =175.000 تومان