آمونیوم استات Extra pure
1 کیلوگرم=185.000 تومان
5 کیلوگرم=525.000 تومان
10 کیلوگرم=850.000 تومان