شرایط و ضوابط خرید از کالا و خدمات رازی به شرح زیر می باشد