مشاوره1400-01-20T03:15:01+04:30

مشاوره رازی شیمی

کالا و تجهیزات آزمایشگاهی رازی با همکاری متخصصان و آزمایشگاه های معتبر و مرجع خدمات مشاوره ای متنوعی را به صنعت گران محترم ارائه میدهد.

ارائه مشاوره فنی به واحد های تولیدی جهت رفع مشکلات کنترل کیفیت و آزمایشگاه و تهیه مستندات و روش های آنالیز و کنترل کیفیت شامل روش های ASTM، DIM،USP،BP ،EP، JPو دیگر استاندارد های داخلی و خارجی.

خدمات آزمایشگاهی رازی

مشاوره

خدمات آزمایشگاهی رازی

مشاوره

خدمات آزمایشگاهی رازی

مشاوره

Go to Top