پلیت10 سانتی متر =30.000تومان
پلیت8 سانتی متر=25.000تومان
پلیت6 سانتی متر=20.000 تومان