ضدعفونی کننده پایه
دوپروپانول(ایزوپاك)
5 لیتری پلی اتیلن=303.000 تومان
10 لیتری پلی اتیلن=1.000.000 تومان