دي اتیلن گلایکول مونواتیل اتر Laboratory دو و نیم لیتری